O szkole

Szkoła publiczna, bezpłatna – placówka organizuje darmowe praktyki.

Misja szkoły:

Szkoła oferuje uzyskanie wysokich kwalifikacji zawodowych. Stwarza jak najlepsze warunki do nauki. Dostarcza fachowej i nowoczesnej wiedzy. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Organizuje kształcenie praktyczne w specjalistycznych jednostkach o wysokim standardzie. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dydaktycznego. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji zdrowotnej.

Wizja szkoły:

Wizją naszej szkoły jest harmonijne współdziałanie wszystkich organów szkoły i środowiska, zmierzające do zapewnienia uczniom warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie. Szkoła jest placówką wiodącą w kształceniu zawodów medycznych i społecznych w regionie. Umoż­li­wia­ uczniom zdo­by­wa­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych do wy­ko­ny­wa­nia okre­ślo­nych za­wo­dów do­sto­so­wa­nych do zmie­nia­ją­cych się po­trzeb ryn­ku pra­cy.Dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Współpracy ze szkołami państw Unii Europejskiej o podobnych profilach. Nowoczesna szkoła – paszportem do przyszłości.

PRZYJDŹ! ZDECYDUJ SIĘ! WYBIERZ ZAWÓD!

sekretariat czynny od 7:30 do 15:30

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 09-407 Płock

tel: (24)262 59 65

fax: (24)262 60 65

email: sekretariat@medykplock.pl