Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2009 r.

Na postawie § 113 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z pózn. zm.) terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2009 r.

  • etap pisemny – 15 czerwca 2009 r. (poniedziałek), godz. 12.00
  • etap praktyczny – 16 – 19 czerwca 2009 r.
  • wydanie dyplomów – 28 sierpnia 2009 roku.

Dodaj komentarz